Medisch handboek

 

In de Nederlandse gezondheidszorg wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan de 
kwaliteit van de zorgverlening, onder meer door wet- en regelgeving op dat gebied. De wet op de 
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Big) en de Kwaliteitswet Zorginstellingen (Kwz) zijn 
goede voorbeelden van wetten die verantwoordelijkheid regelen, maar de uitwerking daarvan aan 
betrokkenen overlaten. 
 
Medische handelingen worden veelal verricht door professionals in ziekenhuizen, zorginstellingen en 
verpleegtehuizen, maar ze vinden ook op scholen plaats. In dit Medisch Handboek worden de 
wettelijke kaders aangegeven die bepalend zijn voor het uitvoeren van medische handelingen door 
medewerkers van een school. Evident voor medisch handelen in een pedagogische situatie is de 
betrokkenheid van de gedragswetenschapper bij het uitzetten van protocollen die pedagogische 
consequenties hebben. 
 
Dit medisch handboek is ontstaan vanuit een behoefte om al ons medisch handelen niet alleen goed 
in kaart te brengen, maar ook juridisch te toetsen. Dat is gedaan met hulp van H. Gussinklo, een jurist 
die gespecialiseerd is in medische zaken, en de GDD artsen van onze regio. Zo is het handboek een 
alles omvattend overzicht van al het medisch beleid binnen alle scholen van Attendiz. 
Niet alle scholen zullen alle onderdelen van dit handboek nodig hebben in de 
dagelijkse praktijk. Het is aan de directie te bezien welke onderdelen van 
belang zijn voor zijn of haar school en dat ook goed te communiceren en 
uit te laten voeren binnen de school.  
 
 
Communicatie 
Het medisch handboek is in concept vastgesteld tijdens de vergadering 
van het Kern MT op 21 december 2016, waarna het ter goedkeuring 
wordt voorgelegd aan de GMR, ter vergadering in januari 2017. 
Na vaststelling door Kern MT en instemming vanuit GMR, is het medisch 
handboek definitief en wordt het aan alle medewerkers beschikbaar gesteld 
via Sharepoint. Jaarlijkse actualisatie vindt plaats door de portefeuillehouder 
Arbo/BHV van Attendiz. 

In de Nederlandse gezondheidszorg wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan de kwaliteit van de zorgverlening, onder meer door wet- en regelgeving op dat gebied. De wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Big) en de Kwaliteitswet Zorginstellingen (Kwz) zijn goede voorbeelden van wetten die verantwoordelijkheid regelen, maar de uitwerking daarvan aan betrokkenen overlaten.

Medische handelingen worden veelal verricht door professionals in ziekenhuizen, zorginstellingen en verpleegtehuizen, maar ze vinden ook op scholen plaats. In dit Medisch Handboek worden de wettelijke kaders aangegeven die bepalend zijn voor het uitvoeren van medische handelingen door medewerkers van een school. Evident voor medisch handelen in een pedagogische situatie is de betrokkenheid van de gedragswetenschapper bij het uitzetten van protocollen die pedagogische consequenties hebben.

Dit medisch handboek is ontstaan vanuit een behoefte om al ons medisch handelen niet alleen goed in kaart te brengen, maar ook juridisch te toetsen. Dat is gedaan met hulp van H. Gussinklo, een jurist die gespecialiseerd is in medische zaken, en de GDD artsen van onze regio. Zo is het handboek een alles omvattend overzicht van al het medisch beleid binnen alle scholen van Attendiz. Niet alle scholen zullen alle onderdelen van dit handboek nodig hebben in de dagelijkse praktijk. Het is aan de directie te bezien welke onderdelen van belang zijn voor zijn of haar school en dat ook goed te communiceren en uit te laten voeren binnen de school.

Lees HIER het Medisch handboek

Waar vindt u onze Attendiz Scholen

Attendiz is een scholengemeenschap voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Wij geven onderwijs aan ongeveer 2500 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar, op ruim 40 locaties en 25 scholen in Twente, voornamelijk Enschede, Hengelo en Almelo. Ook biedt Attendiz ondersteuning aan scholen in het regulier onderwijs.

Meer