Protocol Schorsen en Verwijderen

Het schoolklimaat is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen en teamleden op school. Een slecht schoolklimaat gaat ten koste van het welbevinden van leerlingen en teamleden en leidt tot minder goede leerresultaten en minder werkplezier.

Onderwijs wordt door ons gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Om goed onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk dat teamleden, ouders en leerlingen respect voor elkaar hebben, open en eerlijk met elkaar communiceren en vertrouwen in elkaar hebben. Hiertoe hebben wij gedragsregels opgesteld, die de basis vormen voor een goed en veilig klimaat. Iedereen (de leerlingen, de teamleden, de ouders en anderen) wordt geacht zich aan die gedragsregels te houden, zich er verantwoordelijk voor te voelen en elkaar er op aan te spreken.

Wanneer leerlingen, teamleden, ouders en anderen zich niet aan de gedragsregels houden, kunnen maatregelen worden genomen. Teamleden dienen professioneel te werken en te handelen. Bij overtreding van de gedragsregels worden ook zij aangesproken op hun verantwoordelijkheden in relatie tot hun taak en/of functie. Ouders/verzorgers, die de gedragsregels (o.a. door fysiek en/of verbaal geweld) overtreden in en nabij de school, worden hierop ook aangesproken.

De maatregelen die leerlingen betreffen staan in dit protocol nader beschreven.

Waar vindt u onze Attendiz Scholen

Attendiz is een scholengemeenschap voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Wij geven onderwijs aan ongeveer 2500 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar, op ruim 40 locaties en 25 scholen in Twente, voornamelijk Enschede, Hengelo en Almelo. Ook biedt Attendiz ondersteuning aan scholen in het regulier onderwijs.

Meer