Passend Onderwijs

Nu moeten ouders nog zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind, al dan niet met ondersteuning door trajectbegeleiders. Met de invoering van Passend Onderwijs
op 1 augustus 2014 gaat dat veranderen. Dan moeten niet de ouders maar de scholen ervoor zorgen dat er voor elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft een passende plek is. Mogelijk is dat op de school waar u uw kind hebt aangemeld, maar het kan ook zijn dat een andere school uw kind betere ondersteuning kan bieden of dat uw kind beter op zijn plek is in het speciaal onderwijs. Als de school van aanmelding uw kind niet kan plaatsen, wordt u binnen zes weken na aanmelding een alternatief aangeboden.

Samenwerkingsverbanden
Alle scholen (behalve cluster 1- en 2-scholen) gaan samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden. Binnen die samenwerkingsverbanden maken de scholen afspraken over de begeleiding die reguliere scholen kunnen bieden, over criteria voor plaatsing in het speciaal onderwijs en over de verdeling van de financiële middelen voor zowel lichte als zware ondersteuning. Voor de verdeling van middelen stellen de samenwerkingsverbanden een ondersteuningsplan op. Ouders krijgen hierin ook een stem.

Cluster 1 en 2
Als uw kind een visuele, auditieve of communicatieve beperking heeft en in aanmerking komt voor onderwijs in een cluster 1- of cluster 2-instelling, is het goed om te weten dat deze instellingen buiten de regionale samenwerkingsverbanden vallen. De instellingen voor cluster 1 werken al langer landelijk samen en op een vergelijkbare manier worden tussen augustus 2013 en augustus 2015 ook voor cluster 2-leerlingen instellingen voor landelijk speciaal onderwijs ingericht. De huidige cluster 2-scholen blijven bestaan als leslocaties. Ook wordt ernaar gestreefd de samenwerking met het reguliere onderwijs en de regionale samenwerkingsverbanden te borgen.

Van handelingsplan naar ontwikkelingsperspectief
Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, stelt de school in overleg met u een ontwikkelingsperspectief op. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind wordt ook uw kind bij het opstellen van dit ontwikkelingsperspectief betrokken.
Het ontwikkelingsperspectief vervangt het handelingsplan dat scholen nu maken voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Hierin staat welke onderwijsdoelen uw kind kan halen en wat zijn toekomstperspectief is. Het biedt leerkrachten en docenten handvatten bij de inrichting van het onderwijs en wordt jaarlijks geëvalueerd.

Meer informatie
Met de invoering van Passend Onderwijs verandert er veel voor ouders en kinderen. Via deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Ook elders op het internet is veel informatie te vinden. Een betrouwbare informatiebron is bijvoorbeeld de website van het ministerie van OCW over Passend Onderwijs: www.passendonderwijs.nl.

Waar vindt u onze Attendiz Scholen

Attendiz is een scholengemeenschap voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Wij geven onderwijs aan ongeveer 2500 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar, op ruim 40 locaties en 25 scholen in Twente, voornamelijk Enschede, Hengelo en Almelo. Ook biedt Attendiz ondersteuning aan scholen in het regulier onderwijs.

Meer