Protocol dyslexie

Het volgen van onderwijs vormt voor alle leerlingen van Attendiz een uitdaging en voor leerlingen met lees- en spellingsproblemen en/of dyslexie, komt daar nog een extra uitdaging bij. Voor deze leerlingen is het van belang dat Attendiz ook op dit gebied tegemoet komt aan de specifieke onderwijsbehoeften van elke leerling. Vandaar dat er op zowel SO-niveau als VSO-niveau protocollen zijn geschreven, waaraan iedere school een houvast heeft in de begeleiding van hun leerlingen met dyslexie, met specifieke onderwijsbehoeften vanuit ieder hun eigen problematiek en niveau.

Het dyslexiebeleid hangt nauw samen met het taalbeleid en het zorgbeleid van de school. Het taalbeleid richt zich in principe op alle leerlingen en is terug te zien in de manier waarop taal een plek krijgt binnen het hele curriculum van de school. Het zorgbeleid richt zich op sociaal-emotionele en leerproblemen van individuele leerlingen. Het dyslexiebeleid bevindt zich op het raakpunt van beide en beschrijft welke specifieke ondersteuning de scholen van Attendiz bieden aan dyslectische leerlingen, in aanvulling op de algemene aandacht voor taal en zorg.

Attendiz wil er naar streven om in te spelen op de specifieke ondersteuningsbehoeften van leerlingen met dyslexie. Daarbij wordt gestreefd naar het bieden van ondersteuning in de dagelijkse onderwijspraktijk en handreikingen te geven bij concrete belemmeringen die zich voordoen in de klas ten aanzien van het lezen en spellen. Er wordt naar gestreefd de leerling inzicht (passend bij leeftijd enontwikkelingsniveau) te geven in zijn leerstoornis en de gevolgen daarvan. Er wordt belang aan gehecht dat de leerling leert en weet welke aanpak het beste voor hem/haar werkt en hulp vraagt waar dat nodig is, zodat hij/zij zelfstandiger met zijn/haar leerprobleem ten aanzien van lezen en spellen weet om te gaan.

De protocollen dyslexie voor SO en VSO van Attendiz zijn in ontwikkeling. Het 
huidige document moet dan ook als werkdocument gezien worden en is nog aan 
verandering onderhevig, op basis van de ervaringen die zich de komende 
schooljaren in de praktijk zullen voordoen. 

De protocollen dyslexie SO en dyslexie VSO van Attendiz zijn in ontwikkeling. Het huidige document moet dan ook als werkdocument gezien worden en is nog aan verandering onderhevig, op basis van de ervaringen die zich de komende schooljaren in de praktijk zullen voordoen. 

 

Waar vindt u onze Attendiz Scholen

Attendiz is een scholengemeenschap voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Wij geven onderwijs aan ongeveer 2500 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar, op ruim 40 locaties en 25 scholen in Twente, voornamelijk Enschede, Hengelo en Almelo. Ook biedt Attendiz ondersteuning aan scholen in het regulier onderwijs.

Meer