Social Media

Attendiz is zich ervan bewust dat sociale media een onlosmakelijk onderdeel zijn van de huidige samenleving en de leefomgeving van haar leerlingen, hun ouders en andere belanghebbenden.  

Attendiz ziet het als haar verantwoordelijkheid om, samen met ouders, kinderen te leren de voordelen van sociale media te benutten alsmede de nadelen bespreekbaar te maken. Attendiz heeft een algemeen- bijzondere grondslag waaronder wordt verstaan dat onderwijs en begeleiding worden gegeven met eerbiediging van ieders geloof en levensovertuiging en gericht zullen zijn op bevordering van wederzijds respect. Het onderwijs- en begeleidingsaanbod van de stichting staat open voor kinderen voor wie dit aanbod passend is, ongeacht hun sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.  Wij gaan ervan uit dat onze medewerkers en leerlingen deze grondslag onderschrijven. Restricties worden pas doorgevoerd indien daar aanleiding toe is.  Bovendien zien wij de kansen die sociale media bieden om de school te profileren in haar markt en om de communicatie met belanghebbenden toegankelijker en interactiever te maken.  

Attendiz biedt haar leerkrachten voldoende mogelijkheid (tijd, budget) om kennis van sociale media en de manier waarop deze ingezet kan worden in de leerontwikkeling, op peil te houden.  Daarnaast verwacht Attendiz dat leerkrachten en overige personeelsleden zich bewust zijn van hun kwetsbare positie en handelen. Regels, normen en waarden die in real life gelden, zijn in de virtuele wereld ook van kracht. Veilig en verantwoordelijk gebruik wordt toegepast en uitgedragen.

Lees HIER meer in het Social Media protocol

voordelen van sociale media te benutten alsmede de nadelen bespreekbaar te maken. 
Attendiz heeft een algemeen- bijzondere grondslag waaronder wordt verstaan dat onderwijs 
en begeleiding worden gegeven met eerbiediging van ieders geloof en levensovertuiging en 
gericht zullen zijn op bevordering van wederzijds respect. 
Het onderwijs- en begeleidingsaanbod van de stichting staat open voor kinderen voor wie dit 
aanbod passend is, ongeacht hun sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.  
Wij gaan ervan uit dat onze medewerkers en leerlingen deze grondslag onderschrijven. 
Restricties worden pas doorgevoerd indien daar aanleiding toe is.  
Bovendien zien wij de kansen die sociale media bieden om de school te profileren in haar 
markt en om de communicatie met belanghebbenden toegankelijker en interact

Waar vindt u onze Attendiz Scholen

Attendiz is een scholengemeenschap voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Wij geven onderwijs aan ongeveer 2500 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar, op ruim 40 locaties en 25 scholen in Twente, voornamelijk Enschede, Hengelo en Almelo. Ook biedt Attendiz ondersteuning aan scholen in het regulier onderwijs.

Meer