Terug naar het overzicht

Mozaïek Almelo SO Midden- en Bovenbouw

Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw in Almelo is een school voor speciaal onderwijs voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. De onderwijsbehoefte van onze leerlingen komt voort vanuit problemen in de informatieverwerking en vraagt om structuur in tijd, ruimte, in werkzaamheden en relaties. Ongeveer 90% van de leerlingen heeft een autisme spectrum stoornis, de overige leerlingen hebben een onderwijsbehoefte die qua aanpak hiermee overeenkomt.

Het motto van onze school is: van voorstructureren naar zelfreguleren. Binnen de school wordt gezorgd voor een grote mate van veiligheid en structuur, die als uitgangspunt dient voor optimale ontwikkeling en ontplooiing, zowel qua leren als gedrag. We sluiten didactisch zoveel mogelijk aan bij het regulier onderwijs.

Op Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw in Almelo is groep 3 tot en met 8 gevestigd. Voor ieder van deze leerlingen is een ontwikkelingsperspectief opgesteld en dat vormt de leidraad voor het onderwijs. Hoewel het gedrag van de leerling plaatsing indiceert, vormt het leren uitgangspunt van het onderwijs. In deze groepen werken we planmatig en opbrengstgericht aan het reguliere programma in drie arrangementen die toe leiden naar drie uitstroombestemmingen: verdiept (VMBO-T, HAVO, VWO), basis (VMBO-BB/KB) en intensief (Pro/Praktijkstroom vso).

Tevens geven we in twee aparte klassen onderwijs aan de kinderen die zijn opgenomen bij Karakter, de kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie. De kinderen in deze Karakterklassen bezoeken Het Mozaïek tijdelijk (maximaal vier maand). Voor deze leerlingen verzorgen we het onderwijs gedurende de opname en vervullen we indien van toepassing de brugfunctie tussen de vorige en volgende school. In samenwerking met Karakter wordt invulling gegeven aan het adagium “1 kind, 1 plan”.

Samenwerking met ouders, andere scholen en hulpverlening vormt de basis voor zo optimaal onderwijs op onze school.

Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw
Beverdamlaan 11
7602 XR Almelo
T 0546 - 568158
E hetmozaiek@attendiz.nl
I  so-middenbouw-en-bovenbouw.hetmozaiek-attendiz.nl

Directeur: Hannah Mollink

Waar vindt u onze Attendiz Scholen