Terug naar het overzicht

Mozaïek Almelo SO Onderbouw

Het Mozaïek onderbouw is een ambitieuze en resultaatgerichte school voor jonge kinderen van 4 tot 7 jaar met specifieke onderwijs- en of ondersteunings/zorgbehoeften. Wij staan voor een veilig, gestructureerd, uitdagend en positief klimaat, waar kinderen, ouders en personeel met veel plezier komen. Wij volgen en sturen de ontwikkeling van jonge kinderen waarbij wij ons onderwijsaanbod doelgericht inzetten. Door aandacht te hebben voor de brede ontwikkeling en individuele ontplooiing van het kind  leggen wij een stevige basis voor het verdere ontwikkelingsproces.

Dit alles is ‘te vangen’ onder ons motto: …door volgen en sturen naar opbrengst en groei…!

Om goede opbrengsten te kunnen leveren, wil Het Mozaïek onderbouw kwalitatief goed onderwijs verzorgen door boeiend,  betekenisvol, aanbod.  Uitganspunt hiervoor vormen de doelen behorende bij de leerlijn van groep 1 en 2. Binnen dit basisaanbod stemt de leerkracht het aanbod, de instructie, verwerking en onderwijstijd  af op de verschillen in ontwikkeling van leerlingen in maximaal drie niveaus. Dit kan het Mozaïek onderbouw enkel realiseren doordat wij een team hebben waarbij hoog competente leerkrachten de basis vormen. Hierbij zien wij ouders als belangrijke partners. Ouderbetrokkenheid en persoonlijk contact tussen de leerkracht en ouders vinden wij cruciaal voor succesvol onderwijs.

Onze school biedt onderwijs aan verschillende doelgroepen:

  • Leerlingen met gedragsproblemen en/of ontwikkelingsproblemen in de breedste zin van het woord
  • Leerlingen die ondersteuning vanuit de zorg (Jarabee) nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen (onderwijs-zorgklas De Regenboog)
  • Leerlingen van de kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek van Karakter
  • Leerlingen met complexe en diffuse problematiek waarbij het nog niet duidelijk is wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften zijn


Het Mozaïek Almelo SO Onderbouw
Speenkruidpad 2
7601 CT Almelo   
T 0880-103668
E so.hetmozaiek.ob@attendiz.nl
I  http://so-onderbouw.hetmozaiek-attendiz.nl

Adjunct-directeur: Judy Broekhuis

Waar vindt u onze Attendiz Scholen