Medezeggenschap

De (Gemeenschappelijke) MR heeft als taak om de leerlingen, ouders en het personeel te vertegenwoordigen in de schoolorganisatie. Er zijn zaken waar de (G)MR haar instemming aan moet geven; daarnaast heeft de (G)MR het recht om het bestuur en de directie van advies te voorzien

Doel

Het belangrijkste doel van medezeggenschap in school is de mogelijkheid voor ouders en personeel om mee te praten over beslissingen die henzelf en de kinderen aangaan. De (G)MR wil een actieve bijdrage leveren aan besluitvorming over schoolbeleid. Dat houdt in dat de (G)MR graag vroegtijdig kennis neemt van of deelneemt aan activiteiten die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Daarvoor is een optimale samenwerking met het bestuur, directie, personeel en ouders nodig.

Samenstelling MR-en

Een (G)MR bestaat uit evenveel personeelsleden als ouders. 
De GMR bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders.
De GMR heeft overleg met Dhr. Paul Overakker namens het  bestuur.

De MR-en bestaan uit ten minste 2 personeelsleden en 2 ouders. 
De MR-en hebben overleg met de desbetreffende (locatie)directeur.

Informatie en contact

Meer informatie kunt u vinden op algemene website van Attendiz of op de verschillende schoolwebsites.
Contact met de (G)MR loopt via de secretarissen van de verschillende raden.  
De agenda / notulen van de (G)MR vergaderingen staan op het intranet en zijn op te vragen 
bij de secretaris van de desbetreffende raad.

De contactpersoon van de GMR van Attendiz is:Arja Bonsink
E-mailadres: gmr@attendiz.nl

De GMR bestaat uit de volgende leden:

Personeelsgeleding Oudergeleding
Amely Heuting Cees Brouwer
Arja Bonsink Erik Runhaar
Arjan Brink
Francien Feddes
Berthil Lulofs Jeroen van beugen
Frans Loohuis
Wendie Klieverik
Suat Ari Vacature

Waar vindt u onze Attendiz Scholen

Attendiz is een scholengemeenschap voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Wij geven onderwijs aan ongeveer 2500 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar, op ruim 40 locaties en 25 scholen in Twente, voornamelijk Enschede, Hengelo en Almelo. Ook biedt Attendiz ondersteuning aan scholen in het regulier onderwijs.

Meer